mojoPortal Content Management System

Welcome to mojoPortal Setup

Thăm dò hệ thống ...
Quyền hệ thống tập tin OK
Hệ thống không thể kết nối với cơ sở dữ liệu MSSQL. Xin vui lòng kiểm tra chuỗi kết nối.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot open database "gEVN_portal" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'sa'. at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at mojoPortal.Data.DBPortal.DatabaseHelperGetConnectionError(String overrideConnectionInfo)

Lưu ý: Trang này hiển thị một số thông tin hữu ích trong quá trình cài đặt và nâng cấp, nhưng để bảo mật, tốt nhất là không hiện bất kỳ thông tin nào khi hệ thống đã được cập nhật. Bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt và ngăn chặn tất cả các thông tin trên trang này bằng thiết lập DisableSetup=true trong Web.config. Khi bạn cần nâng cấp, bạn có thể đặt lại là false. Nếu bạn đăng nhập với tài khoản quản trị cài đặt sẽ chạy và bạn sẽ có thể thấy trang này ngay cả khi nó bị vô hiệu hóa trong Web.config, do đó bạn có thể cứ để vô hiệu hóa và chỉ cần đăng nhập trước khi nâng cấp. Nhưng nếu bạn chưa đăng nhập bạn sẽ cần cho phép cài đặt trong Web.config.